fbpx

Privatumo politika

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Bendrosios nuostatos

Jūsų Duomenų valdytojas yra UAB „Despecto“, juridinio asmens kodas 304617500, adresas korespondencijai: Ozo g. 41, Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: +370 686 71107, el. p.: info@moonplay.eu. (toliau – Despecto arba Įmonė). Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, visais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais, galite susisiekti el. paštu dap@homa.lt.  Mes suprantame ir gerbiame mūsų klientų ir kitų fizinių asmenų, kurių asmens duomenis tvarkome (toliau – Duomenų subjektai) teisę į privatumą bei duomenų apsaugą, todėl dedame visas pastangas, kad užtikrintume kaip įmanoma aukštesnį asmens duomenų apsaugos lygį mūsų Įmonėje tvarkomiems asmens duomenims.

Šiame privatumo pranešime pateikiame informaciją, apie tai kaip Despecto tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie tai, iš kur ir kokius asmens duomenis gauname ir kam perduodame, kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais juos tvarkome, kokias saugumo priemones esame įgyvendinę, kokias teises turi Duomenų subjektai bei kur gali kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau – ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Europos duomenų apsaugos valdybos parengtomis gairėmis.

Asmens duomenų šaltiniai

Įmonė tvarko asmens duomenis:

 • Gautus tiesiogiai iš Duomenų subjektų: kai pateikiate savo informaciją mūsų tinklapyje ar socialiniuose tinkluose, pateikiate mums užklausas ar prašymus, pasirašote su mumis sutartis, kandidatuojate į laisvas darbo vietas, naudojatės mūsų Įmonės teikiamomis paslaugomis.

Svarbu! Netvarkant Jūsų asmens duomenų (išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu) Įmonė negalės teikti paslaugų, jūsų identifikuoti, palaikyti su Jumis ryšio ir atlikti kitų, būtinų procedūrų teikiant Jums paslaugas.

 • Generuojamus informacinių sistemų– pavyzdžiui naršant mūsų interneto svetainėse, patenkant į vaizdo stebėjimo lauką ir kt.

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenys yra saugomi remiantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo įsakymu ir kitų teisės aktų patvirtintais terminais. Teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant įgyvendinti teisėtus Įmonės ar Duomenų subjektų tikslus.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos bei teisiniai pagrindai

Įmonė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Identifikuoti Jūsų tapatybę;
 • Siekiant tinkamai vykdyti su jumis sudaromas sutartis;
 • Siekiant suteikti jums paslaugas;
 • Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę;
 • Siekiant tinkamai administruoti pretenzijas bei prašymus;
 • Konkursų organizavimo, konkursų laimėtojų nustatymo bei paskelbimo ir prizų įteikimo tikslais;
 • Siekiant atrinkti kandidatus į laisvas darbo vietas;
 • Užtikrinti informacijos teikimą valstybės institucijoms teisės aktų numatyta tvarka;
 • Užtikrinti Įmonės klientų, darbuotojų ir turto apsaugą;
 • Siekiant tinkamai administruoti automobilių aikšteles;
 • Veiklos viešinimo ir potencialių klientų ieškojimo tikslais.

Duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos:

 • Bendrų kategorijų asmens duomenų – BDAR 6 straipsnio 1 dalies: a, b, c, f punktai;
 • Specialių kategorijų asmens duomenų – BDAR 9 straipsnio 2 dalies: a, b, e, f punktai.

Įmonė, siekdama aukščiau įvardintų tikslų, tvarko šiuos asmens duomenis:

 • Bendrųjų kategorijų asmens duomenys: registracijos ir dalyvavimo duomenų valdytojo rengiamuose konkursuose ar renginiuose duomenys, duomenys gaunami siekiant suteikti paslaugą, duomenys pateikiami jūsų prašymuose bei pretenzijose, vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitymų už paslaugas duomenys, vaizdo stebėjimo įrašai ir kiti duomenys.
 • Kandidatų į laisvas darbo pozicijas atrankos duomenys, kaip vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. pašto adresas, išsilavinimas, informacija apie darbo patirtį, informacija apie įgūdžius, informaciją apie vairuotojo pažymėjimą, kompiuterinis raštingumas, lūkesčiai dėl miesto, pozicijos ir atlyginimo, CV ir kita.
 • Verslo klientų duomenys, kaip vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, adresas), PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ar ūkininko pažymėjimo numeris, jo galiojimo data, asmens kodas, veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ar ūkininko pažymėjimą, banko sąskaitos numeris, įgaliojimai.
 • Tinklalapio lankytojų duomenys (angl. “web beacons”), unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė.
 • Komercinių santykių su klientais palaikymo duomenys, kaip vardas, pavardė, pareigos, informacija apie įsiskolinimą, kontaktiniai duomenys, sąskaitos informacija.

Norėdami sužinoti ar pasitikslinti, kokius konkrečius Jūsų asmens duomenis Įmonė tvarko, prašome kreiptis dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo žemiau pateiktu būdu.

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Despecto yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Despecto, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi:

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Despecto pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Despecto asmens duomenų apsaugos politikoje.

Pateikiame Despecto pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijos: Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Darbo birža ir kt.
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės;
 • vaizdo stebėjimą vykdančios įmonės;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės;
 • buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančios įmonės;
 • antstoliai, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą, kitos trečiosios šalys arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika.

Kokias teises, galimybes turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Duomenų subjektai gali pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.

Savo teises galite įgyvendinti arba pranešti apie duomenų saugos pažeidimą:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu info@moonplay.eu. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašų arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Viršuliškių skg. 28-1, Vilnius, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus gyvai aukščiau nurodytu adresu ir užpildant prašymo formą. Su savimi reikia turėti jūsų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą papildomoms 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų.

Duomenų teikimo sąlygos

Duomenų subjektai užtikrina, kad jų pateikiami asmens duomenys yra teisingi bei aktualūs, t. y. pasikeitus asmens duomenims, duomenų subjektai turi juos atnaujinti pateikdami naujus, teisingus duomenis. Duomenų subjektai supranta, jog kitu atveju Įmonė gali neužtikrinti kokybiškų paslaugų teikimo, bei turės teisę atsisakyti suteikti Paslaugas duomenų subjektui.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Despecto iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Despecto duomenų apsaugos pareigūną, bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu: dap@homa.lt
 • raštu adresu Ozo g. 41, Vilnius, Lietuva

Jei nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu: ada@ada.lt.

Socialiniai tinklai

Lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti ir su socialinių tinklų pateikiamomis privatumo politikomis:

Facebook (https://www.facebook.com/MoonplayVilnius/privatumo politika: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Instagram (https://www.instagram.com/moonplay.vilnius/) privatumo politika: https://help.instagram.com/155833707900388

Slapukai

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau,  bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Baigiamosios nuostatos

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šio privatumo pranešimo nuostatas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu.

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijose.